Ble mae monitorau cleifion yn cael eu defnyddio?

Monitro Cleifion Hwatimedyfeisiau a ddefnyddir i fesur ac arddangos paramedrau ffisiolegol penodol claf yn barhaus neu'n ysbeidiol, megis cyfradd curiad y galon, pwysedd gwaed, cyfradd resbiradol, dirlawnder ocsigen, a thymheredd y corff.Defnyddir y monitorau hyn fel arfer mewn ysbytai, clinigau, a chyfleusterau gofal iechyd eraill, ond gellir eu defnyddio hefyd mewn lleoliadau eraill, megis ambiwlansys, cartrefi nyrsio, a lleoliadau gofal cartref.

Ble mae monitorau cleifion yn cael eu defnyddio1

Mewn ysbytai, defnyddir monitorau cleifion yn gyffredin mewn amrywiol adrannau, megis yr adran achosion brys, uned gofal dwys (ICU), ystafell weithredu (OR), ac uned gofal ôl-anesthesia (PACU).Yn yr adran achosion brys, defnyddir monitorau cleifion i fonitro'n barhaus arwyddion hanfodol cleifion sy'n profi cyflyrau meddygol acíwt, megis trawiad ar y galon neu strôc.Yn yr ICU, defnyddir monitorau cleifion i fonitro'n barhaus arwyddion hanfodol cleifion difrifol wael sydd angen monitro agos a chefnogaeth ar gyfer swyddogaethau hanfodol, megis anadlu a chylchrediad.Yn y DS, defnyddir monitorau cleifion i fonitro arwyddion hanfodol cleifion sy'n cael llawdriniaeth yn barhaus, yn ogystal â monitro effeithiau anesthesia.Yn y PACU, defnyddir monitorau cleifion i fonitro arwyddion hanfodol cleifion sy'n gwella ar ôl llawdriniaeth yn barhaus.

Yn ogystal â chael ei ddefnyddio mewn ysbytai a chyfleusterau gofal iechyd eraill,Monitro cleifion amser llawngellir ei ddefnyddio hefyd mewn ambiwlansys a cherbydau eraill sydd â chyfarpar i ddarparu gofal meddygol brys.Mae'r monitorau hyn fel arfer yn gludadwy a gellir eu cario a'u defnyddio'n hawdd mewn amrywiaeth o leoliadau, gan ganiatáu i barafeddygon a phersonél meddygol brys eraill fonitro'n barhaus arwyddion hanfodol cleifion sy'n cael eu cludo i ysbyty neu gyfleuster gofal iechyd arall.

Ble mae monitorau cleifion yn cael eu defnyddio2

Monitro Cleifion Hwatimehefyd yn cael eu defnyddio mewn cartrefi nyrsio a chyfleusterau gofal hirdymor eraill i fonitro'n barhaus neu'n ysbeidiol arwyddion hanfodol preswylwyr a allai fod mewn perygl o ddioddef rhai cyflyrau meddygol, megis trawiad ar y galon neu strôc.Yn y lleoliadau hyn, gellir defnyddio monitorau cleifion i rybuddio staff am unrhyw newidiadau yn arwyddion hanfodol preswylydd, gan ganiatáu iddynt ddarparu sylw meddygol amserol yn ôl yr angen.

Yn olaf,Monitro cleifion amser llawngellir ei ddefnyddio hefyd mewn lleoliadau gofal cartref i fonitro arwyddion hanfodol cleifion sy'n gwella o salwch neu anaf, neu sydd â chyflyrau meddygol cronig y mae angen eu monitro'n barhaus.Yn yr achosion hyn, gellir defnyddio monitorau cleifion i rybuddio rhoddwyr gofal neu aelodau o'r teulu am unrhyw newidiadau yn arwyddion hanfodol claf, gan ganiatáu iddynt gymryd camau priodol yn ôl yr angen.

At ei gilydd,monitoriaid cleifionyn arf hanfodol yn y diwydiant gofal iechyd, gan ddarparu monitro parhaus neu ysbeidiol o arwyddion hanfodol claf a thynnu sylw gweithwyr gofal iechyd proffesiynol at unrhyw newidiadau a allai fod angen sylw meddygol.Defnyddir y monitorau hyn mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys ysbytai, clinigau, ambiwlansys, cartrefi nyrsio, a lleoliadau gofal cartref, ac maent yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau lles a diogelwch cleifion.

Ble mae monitorau cleifion yn cael eu defnyddio3


Amser post: Ionawr-04-2023